La Firma Serveis Assessoria empresarial Assessoria legal Recursos humans Consultoria de proximitat Externalització administrativa i financera Tecnologia i cloud Actualitat Treballi amb nosaltres Contacte

Portal Asesor

Català | Castellano | English

Assessoria empresarial

Solucions globals, complexes i especialitzades

Assessoria empresarial

ASSESSORIA FISCAL

L’ASSESSORAMENT PREVENTIU ÉS EL NOSTRE PUNT DE PARTIDA PER A LA VOSTRA TRANQUIL·LITAT

Assessorem els nostres clients assignant-los un assessor personal, que coneix l’empresa i el seu sector, i amb un equip que s’encarrega d’estudiar les recomanacions i solucions més adequades per a cada cas.

Estem centrats especialment en oferir una disponibilitat absoluta a efectes de proporcionar respostes ràpides i prestar un servei de màxima qualitat.

Assessorament fiscal i gestió tributària

Teniu la seguretat que compliu totes les obligacions amb l’Agència Tributària i que esteu aplicant la normativa fiscal correctament?

Assessorem amb caràcter periòdic o puntual sobre la matèria que pugui ser d’interès del client per a l’adequat compliment de les seves obligacions fiscals.

En general, tenim experiència en tots els impostos d’àmbit local, autonòmic, estatal i comunitari.

Imposició directa:

 • Impost sobre societats.
 • Impost sobre la renda de persones físiques.
 • Impost sobre la renda de no residents.
 • Impost sobre patrimoni.

Imposició indirecta:

 • Impost sobre activitats econòmiques.
 • Impost sobre el valor afegit.
 • ITP i AJD.
 • Impostos especials.

Anàlisi fiscal periòdica durant l’exercici i reporting a gerència.

Revisió especial a l’acabament de l’exercici, establiment del tancament fiscal de l’any.

Planificació Fiscal

Voleu fer inversions o desinversions de la manera menys onerosa?

Heu de preparar la successió empresarial?

Assessorem de manera proactiva perquè la tributació sigui òptima. Entenem la planificació fiscal com una pràctica continuada, partint de la situació actual i adaptant-la als seus objectius i plans estratègics.

 • Anàlisi de les diferents operacions de la vostra activitat i assessorament en les diferents alternatives de tributació de cadascun dels impostos que es veuen afectats en aquestes operacions.
 • Planificació fiscal de noves empreses, inversions o negocis estudiant el millor enfocament dels fets econòmics.
 • Planificació fiscal patrimonial i successió de l’empresa familiar, analitzant la repercussió fiscal successòria, protocols familiars, herències, impost de successions i donacions.

Procedimients tributaris

Assistim empreses que siguin objecte de comprovacions o inspeccions tributàries, les acompanyem i ajudem en la seva tramitació, representant-les i assessorant-les per a la seva millor resolució.

 • Representació fiscal en les relacions amb l’Administració tributària i especialment amb la Inspecció de tributs: estatal, autonòmica o local.
 • Preparació i presentació de recursos i reclamacions en via econòmica administrativa o contenciosa administrativa fins a l’obtenció d’una resolució o sentència ferma.

Reestructuració empresarial

Cerqueu evitar responsabilitats que afectin el patrimoni de les empreses i els seus socis?

Voleu aconseguir una estructura holding o agrupar activitats de diferents societats en una sola empresa?

Assessorem en operacions de reorganització d’estructures empresarials, relatives a societats holdings, operacions de fusió, escissió, bescanvi de valors, aportacions no dineràries, per definir i implantar l’estructura societària que més s’ajusti a les necessitats presents i futures de l’empresa o grup societari.

Estudiem la possibilitat d’aplicar el règim fiscal especial de les operacions de reestructuració i optimitzar la càrrega tributària.

Les operacions de reestructuració s’han de planificar i executar amb molta cura, ja que solen estar en el punt de mira de l’Agència tributària pels avantatges fiscals que comporten.

Fiscalitat Internacional

Voleu conèixer la incidència de convenis de doble imposició a les operacions a realitzar?

 Sou una empresa estrangera que vol invertir a Espanya?

Necessiteu assessorament fiscal per internacionalitzar la vostra empresa?

 • Assessorem empreses en les operacions internacionals que realitzen, analitzant els aspectes fiscals que els puguin afectar.
 • Acompanyem els nostres clients en el seu procés d’internacionalització.
 • Assessorem les empreses estrangeres que es vulguin implantar a Espanya.

Notificacions telemàtiques

Us oferim el servei de recepció, control i gestió de les notificacions electròniques que l’Agència tributària envia a les empreses.
Proporcionem tranquil·litat als nostres clients i evitem possibles sancions fiscals en atendre les seves notificacions electròniques.

ASSESSORIA COMPTABLE

LA BASE D’UNA BONA GESTIÓ RESIDEIX EN UNA COMPTABILITAT FIABLE I ACTUALIZADA

Es tracta d’una eina fonamental per encertar en la presa de decisions.

Aportem flexibilitat a la gestió comptable incorporant-hi tecnologia per optimitzar processos.

El servei d’assessoria comptable inclou des de l’assessorament comptable al personal administratiu, fins a l’elaboració de la mateixa comptabilitat.

 • Realització d’assentaments comptables puntuals o complexos.
 • Estudi i anàlisi del tancament comptable de l’exercici.
 • Confecció de comptabilitats a l’empresa o a les nostres oficines.
 • Anàlisi econòmica-financera dels estats comptables.
 • Formació del personal del departament comptable de les empreses.
 • Comptabilitat analítica.

L’externalització administrativa permet a l’empresa centralitzar els seus recursos i esforços en el seu core business, deixant als experts la gestió d’activitats auxiliars.

Externalització administrativa i financera

ASSESSORIA MERCANTIL

CONFECCIÓ I PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ MERCANTIL

Realitzem un servei d’assessorament i compliment de la normativa mercantil que afecti la vostra societat, els seus administradors i socis.

 • Confecció i presentació davant del Registre mercantil dels comptes anuals.
 • Redacció anual d’actes dels acords de l’òrgan de govern.
 • Aprovació anual de comptes i retribució d’administradors.
 • Legalització de la comptabilitat. Llibres de comerç. Presentació dels Llibres d’actes i canvis en l’accionariat.

Assessoria legal mercantil

ASSESSORIA LABORAL

GESTIONEM MÉS DE 400 EMPRESES I 6000 TREBALLADORS

Han confiat l’administració del personal al nostre equip d’advocats laboralistes i graduats socials, assegurant-se un servei de màxima qualitat i rapidesa.

Assessoria i administració laboral

 • Atenció a consultes i assessorament per professionals altament qualificats i en formació contínua.
 • Assessor assignat responsable del compte i especialistes per a cada àrea de l’àmbit laboral.
 • Rebuts de salari.
 • Imputacions salarials per centres de cost.
 • Cotitzacions a la Seguretat Social.
 • Declaracions d’IRPF i regularitzacions periòdiques.
 • Actualització de salaris i retards segons conveni.
 • Avís de venciments de contractació temporal.
 • Gestions laborals en matèria d’expatriats.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Recepció i gestió de la bústia de notificacions electròniques rebudes de la Tresoreria general de la Seguretat social per a la vostra empresa.
 • Assessoria online.
 • Portal empresa: tota la documentació laboral recollida en un entorn web + informació.
 • Portal de l’empleat: eina per als treballadors amb les funcions de descàrrega de nòmines, sol·licitud de vacances, gestió de l’absentisme, etc. + informació.

Contractació

 • Comparativa de costos entre diferents contractes.
 • Sol·licitud d’altes de treballadors en dies festius o fora de l’horari d’atenció al client.
 • Anàlisi i proposta de bonificacions.
 • Estudi i confecció de clàusules especials.
 • Contractes d’alta direcció, representants de comerç, etc...
 • Signatura de Contractes de Treball de forma telemàtica mitjançant certificat digital i arxiu automatitzat en Portal Empleat i Portal Empresa.

Acomiadaments / Extinció de relació laboral

 • Acomiadaments disciplinaris o per causes objectives.
 • Assistència en actes de conciliació per demandes de treballadors.
 • Liquidació cessament saldo i quitança.
 • Escrits d’amonestació i sanció.

Assessoria laboral estratègica

Assessorament en l’elaboració d’estratègies que posicionin la vostra empresa amb avantatge competitiu. Fonamental pera anticipar-nos a futures contingències econòmiques.

 • Informes i anàlisis laborals a mida relatius al salari i als seus costos. Per centre de cost, departament, ubicació geogràfica, etc.
 • Revisió de polítiques retributives dissenyades per l’empresa. Retribucions en espècie o per objectius.
 • Càlculs i simulacions segons escenaris a determinar pel client.
 • Assistència a empreses: finestreta única per a l’atenció directa a treballadors sobre qüestions de l’àmbit laboral.
 • Expedients de regulació d’ocupació.
 • Expedients de jubilació, invalidesa, etc.
 • Inspeccions de treball.
 • Centre documental sobre novetats jurídiques i normativa laboral.
 • Due diligence. Auditoria laboral.

Gestió bonificació formació contínua

Sabíeu que la formació pot ser interna (organitzada i amb formadors de la vostra pròpia empresa) i que es pot finançar a càrrec del crèdit anual per a accions de formació contínua?

 • Assessorament i planificació per optimitzar la recuperació del crèdit disponible per la vostra empresa en el sistema de formació contínua bonificada.
 • Confecció i presentació de tota la documentació en relació amb l’expedient de formació davant la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (antiga Fundación Tripartita).
 • Seguiment de l’expedient fins a l’aplicació de la bonificació a les assegurances socials.

CONTACTI AMB NOSALTRES

TÉ ALGUNA CONSULTA?

Empleni el següent formulari i li contestarem al més aviat possible.

Les dades facilitades seran tractats per Prudencio González Asesores per a respondre a la seva sol·licitud, sobre la base d'un interès legítim d'atenció al client. No està prevista la seva comunicació a tercers i seran tractats mentre siguin necessaris. Podrà accedir a més informació, o exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, etc... aquí

Enviar la consulta